עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
האם המעביד רשאי לנכות משכר העובד פיצוי בגין נזק שהעובד גרם למעביד (למשל לרכב של המעביד)

חוק הגנת השכר והפסיקה שפורסמה בקשר לחוק זה, מאפשרים ניכוי חוב ממשכורת העובד, רק בהסכמתו המפורשת של העובד שניתנה בכתב, ובתנאי שמדובר בניכוי של סכום מוגדר, המוגבל לרבע מהשכר המלא.

מעסיק שילם 50,000 ש"ח כפיצוי לעובדת שלא התקבלה לעבודה בשל לבישת מטפחת "חיג'אב"
בשיחה טלפונית שקיים המנהל עם הרופאה, הוא אמר לה שהיא אומנם רופאה טובה אבל "עם הכיסוי ראש זה לא יעבוד". פסק הדין - ביה"ד קבע שזוהי הפלייה האסורה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ופסק למועמדת פיצוי בסך 40,000 ₪ והוצאות ושכ"ט בסך 10,000 ₪.
תוספת לקצבת אזרח ותיק בשל דחיית מועד התחלת הקצבה

כאשר המבוטח לא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה בשל הכנסות מעבודה הגבוהות מהתקרה, או שהיה זכאי לקצבה יחסית והוא וותר עליה – הוא יהיה זכאי - החל מגיל הזכאות המוחלטת לקבל תוספת "דחיית קצבה".

הליך גילוי מרצון עומד להסתיים!

מנהל רשות המיסים הודיע כי הליך הגילוי מרצון לא יוארך מעבר ל- 31/12/19, ולא צפוי מבצע נוסף בעניין זה.

מה חייבים לבדוק בפוליסה לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה
מדובר באחד מכיסויי הבטוח החשובים ביותר, שלמרות חשיבותו לא כולם יודעים איזה מוצר רכשו ומה תיתן להם הפוליסה במקרה שיאבדו חלילה את יכולתם לעבוד. אם הפוליסה שלכם אינה איכותית - החליפו אותה או דרשו לתקן את הליקויים.
הפסד של חברת בת מהשקעה במקרקעין בחו"ל הוכר כהפסד לחברת האם
נפסק כי יש להכיר בחובות של החברות הבנות לחברת האם בגין ההלוואות, שהינם חובות אבודים המוכרים כהוצאה לפי סעיף 17 לפקודה. ההכרה בהוצאה נדחתה רק לשנה בה התברר מעבר לכל ספק שהחברות הבנות לא מסוגלות להחזיר את ההלוואה.
ביטוח לאומי - יישום צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים על שחקנים ואמנים
בחודש מאי 2018 תוקנו הוראות צו סיווג מבוטחים לעניין שחקנים ואמנים. המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות בחוזר ביטוח 1456 החל על הסכמים מתאריך 1.5.2018 ואילך.

מכירת פירות במארז שוללת את הפטור ממע"מ
בתחילת 2019 ניתנו שני פסקי דין בקשר לחיוב מע"מ על מכירת מארזי פירות וירקות. בתי המשפט קיבלו את עמדת רשות המסים כי יצירת המארזים מהווה "עיבוד" של הפירות ולכן מכירתם חייבת במע"מ בשיעור מס מלא. 
ביטוח לאומי - חובת רישום של עובדת עצמאית ותשלום דמי ביטוח - לפני הלידה

כדי להיות זכאית לגמלאות המגיעות לאימהות כמו דמי לידה והורות וגמלה לשמירת היריון, יש חובה להירשם כעצמאית ולשלם את דמי הביטוח לפני הלידה / שמירת ההיריון / אימוץ / אומנה, גם אם מועד התשלום טרם הגיע.

משיכות בעלים וחברות ארנק - הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אינו יכול להבדיל בין הכנסה רגילה בשומה לבין הכנסה שמקורה בחוק ההסדרים, לכן יש להודיע לבטוח לאומי, במכתב או באמצעות מערכת ייצוג לקוחות, על כל חיוב בדמי ביטוח שמקורו בסעיפים 62א או 3(ט1) לפקודה, כדי שהחוב יוקפא תחת הכותרת "חברות ארנק".

ביטוח לאומי - הכנסות של בעלי חברות מסוג S Corporation ו- L.L.C
לאחרונה, הוסיף המוסד לביטוח לאומי לחוזר שבנושא הבהרה, כי ההוראות המפורטות בחוזר חלות גם על הכנסות של חברות מסוג  S Corporation. כלומר, שלבעלי חברות מסוג זה יש פטור מתשלום דמי ביטוח, בדומה לבעלי הכנסות מחברות מסוג LLC.
מס הכנסה שלילי - מענק עבודה
מעגל הזכאים למענק הורחב וניתנו הקלות להורים עובדים במשפחות חד-הוריות, לעובדים עם מוגבלות ולעצמאים. המענק עומד על כ- 4,000 ש"ח בממוצע. גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכר העובד ומהכנסות נוספות שלו או של בן זוגו (ברוטו). פרטים נוספים במבזק זה.
הכנסות מפנסיה מוקדמת וגמלה עקב אובדן כושר עבודה יחוייבו בביטוח לאומי
המוסד לבטוח לאומי פרסם שני חוזרים, הקובעים שחלה חובת ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על חברות ביטוח המשלמות "פנסיה מוקדמת", או קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה. להלן במבזק זה עיקרי הקביעות.
הוראת ביצוע של רשות המיסים בנושא החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות
הוראת ביצוע של מס הכנסה ומע"מ 7/2019 מפרטת את הטבות המס והיבטי מע"מ לגבי הכנסות ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ומהשכרת מקרקעין למתקן כזה. פרטים נוספים במבזק זה.
נדחתה תביעה לקבלת דמי לידה עקב איחור בהגשה
כשנתיים לאחר הלידה, נודע למבוטחת שהיא זכאית לדמי לידה נוספים - גם כשכירה ורק אז היא הגישה תביעה לקבל דמי לידה גם כשכירה. נפסק כי  הביטוח לאומי אינו יכול ליצור עילה לזכות אשר אינה קיימת בחוק.
רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת 2017
רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, החלה לשלוח לעצמאים מכתב מאיים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017. העצמאי יוכל לבחור לשלם את הקנס במקום ההפקדה. פרטים במבזק זה.

שווי המכירה בעסקת קומבינציה

ועדת הערר קבעה כי יש לאמץ את חוות הדעת של השמאי על שווי העסקה התואמת לפסיקה של בתי המשפט ואימצה את עמדת המערער, המשווה את הדירות של המערער לדירות אחרות בעסקאות דומות.

מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון

בית המשפט קובע שהחלטת בעלי המניות למחול לחברות על הלוואות הבעלים, לא יצר להם הפסד הון כי לא הוכח שאפסו הסיכויים לגבות את החוב. כאשר המחילה נעשית בין צדדים קשורים, דורשת רמת הוכחה גבוהה יותר.

הליך גילוי מרצון עומד להסתיים!
רשות המיסים הודיעה כי הליך הגילוי מרצון לא יוארך מעבר ל-31/12/19, ולא צפוי מבצע נוסף בעניין זה. לכן, מחזיק נכסים/כספים בחו"ל המניבים לו הכנסה וטרם דווח עליהם לרשות המיסים, חייב לשקול להיכנס להליך בהקדם.
סיווג מניות בכורה לצרכי מס - עמדת רשות המיסים - חוזר מס הכנסה 1/2019
מניות בכורה משמשות בהליך גיוס הון לחברה ומקנות למחזיק בהן זכויות עדיפות בעיקר לעניין חלוקת דיבידנדים. להלן במבזק זה תמצית עמדת רשות המיסים בשאלה כיצד יסווגו מניות הבכורה לצרכי מס וכיצד יסווגו התשלומים בגין מניות הבכורה.
סוגיות בתשלום דמי הבראה
הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. להלן במבזק זה ריכוז נושאים עקרוניים בתשלום דמי הבראה.
המיסוי בבולגריה
המיסוי בבולגריה הוא אחד הנמוכים בעולם ולכן מעניין לבחון את שיטת המס שם.
להלן במבזק זה שיעורי המס בבולגריה לפי סוגי ההכנסות.
הכרה לצרכי מע"מ בחוב אבוד של לקוח מהרשות הפלסטינאית (הרש"פ)
הנימוקים שמעלה השופט לדחיית הבקשה, שופכים אור על הפעולות שעוסק חייב לבצע כדי שבמקרה והחוב לא ישולם - הוא יוכל לקבל את המע"מ בחזרה. במבזק זה מפורטים הנימוקים לדחיית הבקשה.
מתן שירות לחברה זרה חייב במע"מ היות שנהנים ממנו גם תושבי ישראל
המדובר בשירות מעורב, הניתן גם לתושבי חוץ וגם ותושבי ישראל, כי מהשירות שנתנה החברה נהנו גם דורשי העבודה הישראליים, אשר מצאו עבודה בחברה הזרה,  לכן לא יחול מס בשיעור אפס על פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.
החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק נחקק במרץ 2018, כדי למנוע תשלומים במזומן העולים על הסכומים שנקבעו בחוק, כמפורט בטבלה שבמבזק זה.   

משיכת כספים מקופה לקצבה - תכנון מס

להלן במבזק זה תכנון מס המאפשר משיכת כספים מקופה לקצבה למי שסך כספי הקצבה שנצברו לו היו פחות מ כ- 93,000 ש"ח.

העברת מקרקעין לנאמנות אינה אירוע המחייב תשלום מיסים
בית המשפט קבע כי אין הגיון לייחס לנכסי מקרקעין דין שונה מזה שיחול לכל הנכסים האחרים, לכן ההעברה של הנכסים לנאמנות אינה נחשבת כ-"מכירה", הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.
הוראות מס חדשות בקפריסין

ממשלת קפריסין פרסמהשינויים הנוגעים לצימצום ההכרה בהוצאות מימון, סיווג חברה כחברה נשלטת זרה (CFC) והוראה המאפשרת להתעלם מעסקה "מלאכותית" -  שכל מטרתה חסכון במס.

הלוואה המירה למניות - מכשיר מתוחכם להשקעה בחברות סטרט-אפ
השקעה בחברה באמצעות הלוואה המירה, מקנה למשקיע מספר יתרונות על פני השקעה רגילה.  לפרטים - ראה במבזק זה.
היטל מופחת על העסקת עובדים זרים מסתננים בתעשייה, בבניין ובמסעדות אתניות - פס"ד
לשאלת קיומו או העדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים, אין רלוונטיות ויש לראות את המסתננים כ-"עובדים זרים" גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בתעשייה. קביעה זו יפה גם למעסיקי מסתננים בבניין ובמסעדות אתניות.
ארכיון חדשות
תוספת לקצבת אזרח ותיק בשל דחיית מועד התחלת הקצבה
נכתב בתאריך: 2019 | 10 | 06

כאשר מבוטח לא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה בשל הכנסות מעבודה גבוהות מהתקרה, או שהיה זכאי לקצבה יחסית והוא וותר עליה, הוא יהיה זכאי, החל מגיל הזכאות המוחלטת לקבל  תוספת "דחיית קצבה".

הצג


זקיפת הכנסה רעיונית בידי נותן ההלוואה
נכתב בתאריך: 2019 | 09 | 23

הלוואה שנתן אדם או תאגיד, ושנרשמה בפנקסי החשבונות  לפי שיטת החשבונאות הכפולה, וההלוואה הינה  ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שנקבע, יראו את הפרש הריבית כהכנסה בידי נותן ההלוואה.

הצג


פתיחת תיקים במס הכנסה ובמע"מ, באופן מקוון בלבד
נכתב בתאריך: 2019 | 08 | 12

רשות המסים הודיעה, כי מעתה יוכלו המייצגים לפתוח תיקים לעצמאים ולחברות, במרשמי מע"מ, מס הכנסה וניכויים, באופן מקוון בלבד. שידור הבקשה יתאפשר, רק אם במאגרי המידע קיימים נתונים מאמתים, התואמים את הפרטים שצוינו בבקשה.

הצג


האם מכירת מניות בחברה שהיא "איגוד מקרקעין" חייבת תמיד במ.ע.מ - פס"ד
נכתב בתאריך: 2019 | 07 | 07

במקרים בהם עוסקים שאין עיסוקם במקרקעין מכרו קרקע (לרבות מניות באיגוד מקרקעין), שהוחזקה על ידם כהשקעה או לא שימשה אותם במהלך עסקם, הרי שמכירתה בנסיבות כאלה - אינה חייבת במע"מ.

הצג


הוצאות מחייה בהשוואת הון
נכתב בתאריך: 2019 | 07 | 02

כאשר לנישום הוצאות נמוכות לגבי הוצאות תכולת הבית (המפורטות בשדות 74-78 בטופס הצהרת הון) וכאשר הוצאות החזקת הבית אשר כלולות בלוחות 3-4 הן נמוכות או סבירות, רצוי להשתמש בלוחות 5-6, אשר מכילות את הוצאות המחיה הנמוכות ביותר.

הצג


ניהול ספרים בשיטה "הדו צידית" ("כפולה") בשנת 2019
נכתב בתאריך: 2019 | 06 | 02

מצ"ב במאמר זה מחזורים לשנת 2018 (המחזור הקובע הוא כולל מ.ע.מ.) המחייבים לעבור להנה"ח כפולה בשנת 2019.

הצג


האם המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים על פי שומת מס הכנסה
נכתב בתאריך: 2019 | 06 | 02

ביהמ"ש פסק כי משנערכה שומת ניכויים ע"י מ"ה, רשאי המל"ל להתבסס עליה, בהתאם להלכת גדות. היות שביקורת הניכויים של מס הכנסה קבעה כי החברה פעלה בתום לב גם המל"ל לא יטיל קנסות  בטרם יידע את המבוטח בהפרשי דמי הביטוח.

הצג


קבלת מידע מרשות המיסים - טופסי 106
נכתב בתאריך: 2019 | 05 | 19
באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם הטופס המצ"ב, המיועד לבקש מרשות המיסים מידע לגבי המעבידים של הנישום וטפסי 106. 
הצג


ביטול פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא חנ"ז פס"ד בעניין רוזבאד (ע"א 10241/17)
נכתב בתאריך: 2019 | 05 | 08
בית המשפט העליון ביטל את פסיקת בית המשפט המחוזי כי השקעות החברות בנכסי נדל"ן בחו"ל באמצעות החברות הזרות שבקבוצה, הן מיזם עסקי אחד שנוהל על ידן ולכן אין לבחון אם הכנסות כל אחת מהחברות הזרות היו "הכנסה פסיבית", אלא שיש לבחון את סיווג ההכנסה "בראיה רחבה" של הקבוצה כולה.
הצג


רילוקיישן - היבטי ביטוח לאומי לגבי מבוטח שגר בישראל ויצא לחו"ל
נכתב בתאריך: 2019 | 03 | 17
מי שאינו מוגדר תושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל (גם על הכנסות פסיביות שהופקו או שנצמחו בישראל).
הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית